Natura 2000-gebieden

Een deel van onze natuurgebieden heeft Europese bescherming: de Natura 2000-gebieden. Gelderland telt er 15 en we doen er alles aan om deze bijzondere natuur te behouden en versterken. Zodat de kwaliteit en soortenrijkdom van de natuur te verbeteren.
Bos met mos

Natura 2000

De natuur beschermen en beleven. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Voor elk Natura 2000-gebied is een plan opgesteld met maatregelen om de natuur te behouden en versterken.

Maatregelen die we nemen voor de natuur

We beschermen een Natura 2000-gebied op 2 verschillende manieren. 

  1. Door regelgeving: om aantasting van natuur te voorkomen. Dit is vastgelegd in de Wet natuurbescherming.
  2. Door de natuur te versterken en duurzamer te maken. Dit is vastgelegd in het beheerplan, hierin staan de nodige maatregelen beschreven. Belangrijke maatregelen zijn bijvoorbeeld het beheer van bloemrijke graslanden in de uiterwaarden verbeteren en het ooibos in het Rijntakkengebied uitbreiden. Ook worden maatregelen genomen om de leefgebieden van een aantal kwetsbare vogelsoorten te verbeteren, zoals de kwartelkoning.
Meer informatie over het stikstofprobleem is te lezen op een apart dossier over stikstof.