All4biodiversity

LIFE IP All4Biodiversity is een landelijk zesjarig programma (2020-2025) om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Waardevol Brummen en Veluwezoom-IJssel als onderdeel van Rijntakken zijn 2 Gelderse gebieden met een gebiedsgerichte aanpak die meedoen met dit programma.

Kansrijke maatregelen

In pilots gaan alle partijen die betrokken zijn bij de gebiedsgerichte aanpak op zoek naar kansrijke maatregelen die zij kunnen nemen om de natuurwaarden rond een Natura 2000-gebied te verhogen. Vanuit LIFE IP All4biodiversity wordt daarbij de aansluiting gezocht bij andere opgaven op het gebied van waterveiligheid, hydrologie en klimaat.

Natuur beschermen

Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Deze natuurgebieden hebben de hoogst mogelijke beschermde status binnen Europa, omdat er bijzondere planten, dieren of landschappen te vinden zijn. Provincies moeten er, samen met de rijksoverheid, voor zorgen dat het goed gaat met deze natuurgebieden. Activiteiten vanuit de directe omgeving hebben een nadelige invloed op veel Natura 2000-gebieden, bijvoorbeeld door verdroging, versnippering of een teveel aan stikstof. All4biodiversity wil via een gebiedsgerichte aanpak er aan bijdragen dat die negatieve impact verdwijnt.

Verdienmodellen

Voor All4Biodiversity is het belangrijk dat genomen maatregelen ook financieel gezien uit kunnen, zodat er voor boeren en andere ondernemers een goede toekomst blijft bestaan. All4biodiversity besteedt daarom veel aandacht aan verdienmodellen voor een natuurinclusieve landbouw en alternatieve verdienmodellen. Voorbeelden zijn de verkoop van streekproducten, innovatieve toepassingen op de bedrijfsvoering of het toepassen van maatregelen die de biodiversiteit vergroten. Dat sluit aan bij de provinciale ambities uit de Kadernota Agrifood.

Kennis en ervaring delen

Onderzoek en delen van resultaten is een belangrijk onderdeel van het project. De leerervaringen uit de pilots worden gedeeld met de partners. De geleerde lessen kunnen zo ook op andere plekken binnen Nederland, maar ook daarbuiten, navolging krijgen.

Onderdeel van Deltaplan Biodiversiteitsherstel

All4Biodiversity bouwt voort op de samenwerking binnen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel waar Provincie Gelderland partner van is. Het vormt daarbinnen een belangrijke pijler. 

​Kijk voor meer informatie over het programma en de zeven pilots op de website van All4Biodiversity.

Samenwerking

LifeNatura 2000All4Biodiversity