Subsidies

Op deze pagina vindt u alle subsidies die u bij ons kunt aanvragen.

Meer informatie over onze subsidies

Wilt u een subsidie aanvragen? Of heeft u dit al gedaan en wilt u meer informatie? Bekijk dan onze algemene informatie over het aanvragen van een subsidie.

Wat voor subsidie zoekt u?

Filters

Thema
Doelgroep
Soort
Schaal

Subsidies

66 resultaten

Sorteren

Aanleg Agroforestry

Aanleg nieuw bos buiten het Gelders Natuurnetwerk

Adviezen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw

Beheersubsidie Natuur en Landschap (SNL)

Behoud van prioritaire soorten planten en dieren

Bevorderen inwonersparticipatie in kwetsbare wijken of dorpen

Biodiversiteit en landschap

Bushalte

Challenge groene icoonprojecten

Cofinanciering Europese thematische fondsen

Cofinanciering Woningbouwimpuls voor gemeenten

Collectieve wooninitiatieven

Complexe maatregelen hoofdfietsnet

Cultuur- en erfgoedpacten (participatie van burgers)

Cultuur- en erfgoedparticipatie

Dorpendeal

Drugsafval verwijderen

Duurzame vrachtauto's

Eenvoudige maatregelen fietsveiligheid

Energiebesparing: procesondersteuning Wijk van de Toekomst

Energieloketten 2021 - 2024

Functieverandering voor Gelders Natuurnetwerk

Functioneel gebruik erfgoed

Gelderse Gebiedsagenda

Gemeentelijk toezicht op energiebesparing 2021 - 2024

Groeiversneller

Grond in bezit krijgen voor het Gelders Natuurnetwerk

Hoogwaardige fietsroutes

Innovatie Agrifood

Innovatie en modernisering stikstof

Innovatieprojecten september 2022

Inrichting van het Gelders Natuurnetwerk

Instandhouden gemeentelijke monumenten

Invasieve exoten

Inwonersinitiatieven voor biodiversiteit

Kruisingen en fietsoversteken

LEADER Achterhoek Uitvoering projecten

Leefbaarheid, aanpassingen gemeenschapsvoorziening

Leefbaarheid, verbind je buurt

Lokale hernieuwbare energieprojecten

Molens en stoomgemalen

Ondergrond in beeld

Onderwijs en arbeidsmarkt

Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet

Rapport duurzaam goederenvervoer over de weg

Realiseren sociale huurwoningen

Recreatiezonering Veluwe

Regio Deals Foodvalley en Veluwe

Revitalisering en omvorming bos buiten Natura 2000

Slimme mobiliteit

Soortenmanagementplan

Sportevenementen

Sportieve buitenruimte in het kader van 3x3 basketbal

SteenGoed Benutten – Procesondersteuning

SteenGoed Benutten – Uitvoeringsgereed en realiseren

Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen

Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Procesondersteuning

Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen

Uitvoering specifieke uitkering Programma Natuur (SPUK)

Verhuisvergoeding huurwoning

Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen voor Gelders Natuurnetwerk

Versnellen woningbouw door gemeenten: inhuur tijdelijke capaciteit of expertise

Vitaal Openbaar Bestuur

Voorfinanciering ontwikkelkosten windpark of zonnepark

Voorkomen van schade door wolven

Vrijheid

Uw subsidie: stap voor stap

De video hiernaast legt uit hoe u een subsidie aanvraagt, en wat er daarna gebeurt. Heeft u nog meer hulp nodig?

Europese subsidies

Wilt u meer weten over Europese subsidies? Bekijk dan onze webpagina voor meer informatie.