Recreatiezonering op de Veluwe

De Veluwe is een prachtig natuurgebied, met haar rijke natuur en variatie aan landschappen. De Veluwe is populair bij recreanten, ze komen er graag om van die prachtige natuur te genieten. Dat willen we graag zo houden. Wel zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe, betere balans tussen de ruimte voor de natuur en mens.
Recreatiezonering op de Veluwe
Laatst gewijzigd op: 30-mei-2022

Want de natuur op de Veluwe gaat achteruit. Een van de oorzaken is verstoring door recreatie, verkeer en evenementen. Vooral in kwetsbare delen van de Veluwe hebben planten en dieren hieronder te lijden. Zo erg zelfs dat sommige soorten van de Veluwe dreigen te verdwijnen of uit te sterven met als risico dat we de soortenrijke natuur op de Veluwe kwijtraken.

Recreatiezoneringsplan en -kaart

Met de constructieve input van bewoners, gebruikers en ondernemers op de Veluwe ligt er nu een recreatiezoneringsplan dat moet zorgen voor een goede balans tussen natuur en recreatie. Daarmee wordt kwetsbare Veluwse natuur ontzien en blijft goede recreatie mogelijk. De provincie, terreinbeheerders en gemeenten werken daarin nauw samen. Een unieke samenwerking op deze schaal.

De zoneringskaart geeft in grote lijnen weer op welke plek meer nadruk ligt op recreatie en op welke plek meer op natuur. Bij de kaart horen zoneringsmaatregelen om dat te bereiken. Op flinke delen van de Veluwe komt de zonering al in grote lijnen overeen met de huidige inrichting en het gebruik van de terreinen en zal men geen of weinig verandering gaan ervaren. Op een aantal plekken zijn de maatregelen wat ingrijpender, maar voorop staat dat de Veluwe toegankelijk en beleefbaar blijft.

Natuurherstel

Daarnaast werken we aan herstelprogramma's voor de bossen, heiden, stuifzanden, vennen, venen en beken. Op de pagina Extra informatie vindt u meer informatie over natuurherstel op de Veluwe.

In onderstaand overzicht staan de gebieden waarvoor we gebiedsgesprekken hebben gehouden of waar dat nog staat te gebeuren. Klik op de link voor informatie over het gebied. 

 

Zienswijzeprocedure


Tot en met 31 maart 2022 kon eenieder een zienswijze indienen over het ontwerp Recreatiezoneringsplan. Daarvan maakte 116 mensen en organisaties gebruik. De zienswijzen zijn van een reactie voorzien, ruim 40 zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het plan. Op 17 mei 2022 stelden Gedeputeerde Staten het Recreatiezoneringsplan vast.

Bekijk de Reactienota Zienswijzen (De zienswijzen zijn mogelijk niet goed zichtbaar wanneer u Safari als browser gebruikt).

Eerste stap

Het Recreatiezoneringsplan is een eerste, maar belangrijke, stap om de komende jaren richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe. Er is blijvende samenwerking nodig in het zoeken naar oplossingen die zorgen voor natuurbehoud en voor behoud van de grote recreatieve belevingswaarde van de Veluwe.

Gebiedsgesprekken

Gesprekken in voorbereiding

In dit gebied bereidt de gemeente Ermelo gesprekken voor over een nieuw beheerplan voor de heideterreinen.
Lees verder>

Voor dit gebied bereiden we op dit moment de gesprekken met belanghebbenden voor.
Lees verder>

Gesprekken lopen (nog)

In dit gebied zijn we in gesprek met lokale belanghebbenden over de recreatiezonering.
Lees verder>

De gemeente Apeldoorn maakt voor dit gebied een bosbeheerplan en is hierover in gesprek met inwoners en ondernemers.
Lees verder>

De gemeente Ede organiseert hier een gebiedsproces over de ontwikkeling van het gebied.
Lees verder>

In dit gebied maakt de gemeente Rheden samen met lokale belanghebbenden het masterplan voor de Veluwezoom.
Lees verder>

Gesprekken afgerond

In dit gebied zijn de gesprekken, op een enkele na, afgerond.
Lees verder>

In dit gebied zijn de gesprekken afgerond.
Lees verder>

In dit gebied zijn de gesprekken afgerond.
Lees verder>

In dit gebied zijn de gesprekken afgerond.
Lees verder>

In dit gebied zijn de gesprekken afgerond.
Lees verder>

Uitvoeringsproject

Recreatiezonering is één van de uitvoeringsprojecten van het beheerplan Natura2000. In het project werkt provincie Gelderland nauw samen met gemeenten, natuurorganisaties en belangenorganisaties, verenigd in Veluwe-op-1.