Aan de slag met een gezonde leefomgeving

Met de nieuwe uitvoeringsagenda ‘Gezonde Leefomgeving’ werken we aan een gezonde en veilige provincie voor onze inwoners. Dat gebeurt onder ander via de thema’s: luchtkwaliteit, geur, bodem, ondergrond, geluid, stilte en externe veiligheid. Schone lucht en PFAS krijgen juist nu extra aandacht.
Gepubliceerd op: 24-april-2024
Portret Ans Mol

Vertrouwen

De uitvoeringsagenda Gezonde Leefomgeving geeft een breed inzicht in onze inspanningen om Gelderlanders goed te laten wonen, werken en verblijven. Onze Staten hebben onlangs hun vertrouwen uitgesproken in onze aanpak. Nu gaan we ermee aan de slag.

Ans Mol

Gedeputeerde gezonde en veilige leefomgeving

Schone lucht

Provincie Gelderland vindt schone lucht belangrijk. Luchtverontreiniging is niet goed voor de gezondheid en de effecten zijn vergelijkbaar met overgewicht. Via afspraken met andere overheden kwam het Schone Lucht Akkoord tot stand. Professionals meten, handhaven én controleren de uitstoot van de industrie en autowegen. Ook wordt het gebruik van elektrisch(e) transportvoertuigen en werktuigen gestimuleerd. Wij moedigen gemeenten aan om het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen en we ondersteunen bij de uitvoering. De provincie gaat mobiele meetstations uitlenen aan gemeenten en inwoners om meer inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit en de bronnen van luchtvervuiling. 

Gezonde bodem

De bodem is belangrijk maar ook kwetsbaar. Soms is bijsturing nodig. Bij een bodemverontreiniging is soms schoonmaak (sanering) nodig. Sinds eind 2023 vindt er onderzoek naar mogelijke PFAS-vervuilingen plaats in onze provincie. Met name locaties waar met PFAS-houdend blusschuim is gewerkt, worden geanalyseerd. Een gezonde bodem zorgt voor voedsel, maar voorkomt ook wateroverlast en hittestress. Daarnaast levert de bodem energie op en maakt het CO2-opslag mogelijk. De Gelderse landbouwbodemkwaliteit is onlangs in kaart gebracht, zie hiervoor onze webpagina over de bodem in Gelderland.  

Verminderen geluidoverlast

We beheren de provinciale wegen. We nemen geluidhinder door het wegverkeer en eventuele gezondheidsrisico’s serieus. Provincie Gelderland stelt hiervoor het ‘Actieplan geluid’ op voor de periode van 2024-2028 en voert dit uit. Meer dan voorheen wordt daarbij het geluid van andere bronnen, zoals industrieterreinen en snelwegen, betrokken bij de afweging van maatregelen. Het ontwerp-actieplan ligt vanaf 1 mei ter inzage. Ook bereiden we de vaststelling van geluidproductieplafonds voor. Dit zijn de nieuwe geluidnormen uit de Omgevingswet: geluidniveaus die het maximale geluid van onze wegen vastleggen. Na vaststelling controleren we elk jaar of het geluid van onze wegen onder de vastgestelde waarde blijft. Als het nodig is, treffen we maatregelen. Zoals het vervangen van het bestaande asfalt door een stillere soort wegdek of het bouwen van geluidschermen.

Externe veiligheid

Tenslotte werken we aan ‘externe veiligheid’. Dat gaat over de risico's voor mens en milieu bij gebruik, productie, opslag en vervoer van brandbare, explosieve en giftige stoffen, zoals bijvoorbeeld LPG, waterstof en ammoniak. Ook de risico's die luchthavens en windturbines geven, vallen hier onder. Gelderlanders worden beschermd tegen deze risico’s onder andere door vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicorelevante bedrijven die vallen onder provinciaal bevoegd gezag. Waar welke risico’s spelen ziet u op de Risicokaart van GelderlandAtlas Leefomgeving | Atlas Leefomgeving

Kijk voor meer informatie op onze webpagina over een gezonde en veilige leefomgeving